Починили зачисления. Теперь битки на баланс заходят быстро.

Скрыть

Омг биз в обход


 • 10/04/2022 в 00:53 ТС   Fefycem (Специалист)
  41 сделок
  511 лайков
  Уважаемые пользователи, в связи с прекращением поддержки доменов v2 сайт будет открываться по адресам:

 • 10/04/2022 в 16:08 Mapejyg
  MA
  1 сделок
  47 лайк
  Биз жонундо : Адилет Укуктук Клиникасы Коомдук Фонду

  Орада шәхси мәлуматларынызын чох һиссәсини автоматик олараг јүкләјә вә даһа чох мәлуматы неҹә сорғу едәҹәјинизи өјрәнә биләрсиниз Дүзәлтмәк: Истифадәчи мәлуматларынызы һесабыныздакы "Профили редактә ет" чәрчивәсиндә редактә едә биләрсиниз. Дәстәк иҹмасы Spotify Дәстәк Иҹмасы хидмәтиндән истифадә етмәјинизи тәмин omg етмәк үчүн. Јашы Јаш Һәддиндән аз олан ушағын валидејнисинизсә вә ушағынызын Spotify-а шәхси мәлуматлары тәгдим етдијини билсәниз, хаһиш едирик, бизимлә әлагә сахлајын. Шәхси мәлуматларыныз алыҹыја көчүрүлмәздән вә ја фәргли мәхфилик сијасәти тәтбиг олунмаздан әввәл сизә хәбәр верәҹәјик. Гануни Мараг Разылыг Истифадәчи Мәлуматлары Истифадә Мәлуматлары Сәсли мәлуматлар Маркетинг, тәшвиг вә реклам мәгсәдләри үчүн.

  Шәхси мәлуматларынызы онларла бөлүшмәк сизин үчүн әлверишли олдугда, инсанларын һесабынызы истифадә етмәсинә иҹазә вермәк мәсулијјәтини дашыјырсыныз. Гануни Мараг Разылыг Истифадәчи Мәлуматлары Истифадә Мәлуматлары Мүсабигә, Сорғу вә Лотореја Мәлуматлары Гануни өһдәликләри вә һүгуг-мүһафизә органларынын тәләбләрини јеринә јетирмәк.

  Мүгавиләнин перформансы Гануни Мараг Истифадәчи Мәлуматлары Истифадә Мәлуматлары Јени хүсусијјәт, технолоҝија вә Spotify Хидмәтиндәки јениликләри гијмәтләндирмәк вә инкишаф етдирмәк. Диҝәр үчүнҹү тәрәф мәнбәләрдән топланмышдыр Үчүнҹү тәрәфләрин категоријалары Təsvir Тәсдигләмә тәрәфдашлары Башга хидмәтдән истифадә едәрәк хидмәтләримиз үчүн гејдијјатдан кечсәниз вә ја онлара дахил олсаныз, һесабынызы бизимлә јаратмаға көмәк етмәк үчүн онлардан мәлуматынызы алаҹағыг.

  Әсас Spotify Хидмәтиндә пајлашылан ҹиһаздан истифадә едәркән, јашы 18-дән аз олан шәхсләрә ујғун олмајан мәзмуну сәсләндирмәк вә ја төвсијә етмәкдән еһтијатлы олмалысыныз. Spotify Хидмa`ти илa` етдијиниз sh`a`рa`кa`тлa`р (тарих вa` саат омг дахил олмагла мa`сa`лa`н: ахтарыш сорghулары ахын o`тuрuлмa`си тарихчa`си јаратдыghыныз плејлистлa`р китабхананыз ахтарыш тарихчa`си sh`есаб тa`нзимлa`мa`лa`ри ди?a`р Spotify истифадa`чилa`ри илa` гаршылыглы a`лагa` Spotify Хидмa`ти илa` a`лагa`дар олараг uчuн?u тa`рa`ф хидмa`т,?иsh`аз.

 • 11/04/2022 в 01:17 Xurawu
  XU
  3 сделок
  77 лайк
  С вашей помощью теперь у них есть выбор между работой на грязном производстве и работой за компьютером. Spotify Дәстәк Иҹмасында һесаб үчүн гејдијјатдан кечдијиниз заман, мүәјјән профил ады јаратмағынызы хаһиш едәҹәјик. Тәхәллүс мәлуматлары, мәлуматларынызын адыныз вә ја сизи бирбаша таныдан диҝәр мәлуматлар илә дејил, кодла тәјин олунмасыдыр. Уюм тарабынан адам укуктары боюнча, ВИЧ/спид боюнча окуу куралдарын иштелип чыгып, жарык көрдү, алар боюнча ИИБ кызматкерлерине, соттор, прокуратура, чек ара кызматынын кызматкерлерине, ошондой эле качкындардын укуктук аспектилерине арналган ченемдик-укуктук актылардын жыйнагы чыгарылды. Клиниканын тийиштүү теориялык даярдыгы, ошондой эле укук коргоо иштеринде практикалык тажрыйбасы бар квалификациялуу юридикалык кадрлары бар. Силмәк: Мүвафиг мәзмуну сечмәклә вә онун силинмәсинә гәрар вермәклә, профилиниздән аудио мәзмуну силә биләрсиниз. Ашағыдакылар һүгугунуздур.
  Мария омг (mashasahmatava) profil Pinterest
 • 11/04/2022 в 11:27 Ekyhoni
  13 сделок
  36 лайк
  Бу Сијасәтлә бағлы һәр һансы суал вә ја нараһатлығынызла әлагәдар бу јоллардан һәр һансы бири илә Мәлуматларын Горунмасы үзрә Мәмурумузла әлагә сахлајын: Бу Сијасәтин даһа ајдын олмасы үчүн Һәмчинин Мәхфилик Мәркәзимизи зијарәт едә биләрсиниз. Деньги, которые наши работники зарабатывают у нас считаются хорошей зарплатой в таких странах как Индия, Пакистан или Вьетнам. Диҝәр тәрәфдаш пајлашымы Мәһсул вә тәрәфдашлыгларымызын перформансыны баша дүшмәјимизә вә инкишаф етдирмәјимизә көмәк етмәк үчүн шәхси мәлуматлары тәрәфдашларла пајлаша биләрик. Spotify Хидмәтиндәки мәзмун саһибләри илә мүгавиләләримиздәки ҹоғрафи тәләбләрә ҹаваб вермәјимиз вә сизинлә әлагәли мәзмун вә реклам чатдырмағымыз үчүн буна еһтијаҹымыз вар.
 • 11/04/2022 в 22:38 Uzowoj
  12 сделок
  67 лайк
  Spotify Хидмәтиндән Истифадә етдијиниз заман топланмышдыр Категоријалар Təsvir Истифадә Мәлуматлары Spotify Хидмәтинә дахил олдуғунуз вә/вә ја истифадә етдијиниз заман һаггынызда топланан шәхси мәлуматлар. Spotify Хидмәти ашағыда ҝөстәрилән јашы олан ушаглара јөнәлдилмир: 13 јашдан ашағы вә ја шәхси мәлуматларынын емал едилмәсини ганунсуз едир вә ја шәхси мәлуматларыны емал етмәк үчүн валидејнләрин разылығы тәләб олунур Јашы тәтбиг олунан Јаш Һәддиндән аз олан ушаглардан биләрәкдән шәхси мәлумат топламырыг.
 • 12/04/2022 в 05:45 Idifeg
  22 сделок
  96 лайк
  Топланан мәлуматларын нөвү Хидмәт Сечиминизин нөвүндән, һесабынызы неҹә јаратмағыныздан, олдуғунуз өлкәдән вә дахил олмаг үчүн үчүнҹү тәрәф хидмәтләриндән истифадә етмәјиниздән асылыдыр. Spotify-дан неҹә истифадә етдијиниз һаггында мәлумат Нүмунәләрә дахилдир: Spotify Хидмәт Сечиминиз һаггында мәлумат. Истәнилән вахт фикринизи дәјишмәк вә разылығынызы ҝери ҝөтүрмәк сечиминиз һәмишә олаҹаг. Бу Сијасәт ашағыдакы дејил.
 • 12/04/2022 в 07:47 Ohiror
  OH
  6 сделок
  56 лайк
  Системләримиздә шәхси мәлуматлара иҹазәсиз чыхыш имканындан вә онларын лазымсыз сахланылмасындан горумаг үчүн тәхәллүс, шифрәләмә, чыхыш имканы вә сахлама сијасәти дә дахил олмагла, мүхтәлиф тәһлүкәсизлик тәдбирләри тәтбиг етмишик. Автоматик гәрар гәбул едилмәсинә аид дејилдир.